பிறப்பு மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்களை இனி ஐந்து நிமிட சேவையில் பெறலாம்.

பிறப்பு மற்று

இலங்கையின் எந்தவொரு மாவட்டத்தினைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த சேவையினை 5 நிமிடங்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். கொழும்பு மாவட்ட பதிவாளர் காரியலயத்தில் இதற்கான விசேட வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த சேவையை இன்று முதல் கொழும்பு மாவட்ட பதிவாளர் காரியலயத்தில் நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட மக்களும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

ம் இறப்புச் சான்றிதழ்கள், திருமண அத்தாட்சிப் பத்திரங்கள் என்பவற்றினை ஐந்து நிமிட சேவையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts

Leave a Comment